Quá trình Hình thành và Phát triển
 
04-2017 Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, được chứng nhận bởi DNV.GL
02-2010 Bắt đầu SX dây đồng tráng thiếc
11-2009 Xây dựng xong xưởng dây đồng tráng thiếc
09-2008 Đăng ký lại theo Luật Đầu tư 2005, CFT là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 2 thành viên trở lên
09-2007 Tổng Công ty Thiết bị điện VN (GELEX) là thành viên góp vốn thay thế CADIVI
04-2007 Đầu tư máy kéo Breakdow #2
04-2003 Đầu tư máy kéo dây nhỏ
10-2002 TOYOTA TSUSHO CORPORATION là thành viên góp vốn sau khi nhận chuyển nhượng từ TOMEN CORPORATION,
08-2002 Tăng thời hạn hoạt động lên 30 năm
04-2002 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO-9001
07-1999 Đầu tư máy kéo Breakdow #1, SX dây 1.2mm đến 4.0 mm
15-06-1999 Khai trương SCR line 54.000 tấn đồng Rod/năm
12-01-1998 Khởi công xây dựng Nhá máy SCR
10-08-1997 Đầu tư giai đoạn 2: Dây chuyển SCR
12-09-1996 Khai trương Công ty giai đoạn 1 với dây chuyền Up-cast
05-08-1996 Đăng ký hoạt động
27-05-1996 Thành lập Công ty
  • Thành viên góp viên : CADIVI,  FURUKAWA,  TOMEN
  • Thời gian liên doanh : 20 năm
 
Khánh Thành giai đoạn 1 - Openning Ceremony Phase 1 HĐQT và Ban TGD (1996-1999) - BOM and BOD (1996-1999) Khánh Thành SCR line, giai đoạn 2 - Openning Ceremony SCR Plant, Phase 2 Toàn cảnh CFT - Overview Toàn cảnh CFT ban đêm - Overview at night Dây chuyền SCR - SCR line Coiler - SCR line Kỷ niệm sản xuất tấn sản phẩm thứ 100.000 Lễ nhận chứng chỉ ISO Máy xoắn dây tráng thiếc - Twisting tincoated wire machine Kỹ niêmm 15 năm thành lập - 15th year Aniversary Ceremony Tổng Giám đốc qua các thời kỳ - General Directors in the past Ban Tổng Giám đốc qua các thời kỳ - BOD in the past Ban Lãnh đạo Công ty - Management Board Chủ tịch Toyota Tsusho thăm CFT - Toyotsu President visited CFT