Quá trình Hình thành và Phát triển

12-2020Gelex chuyển nhượng vốn tại CFT cho Gelex Electric. CFT trở thành Công ty TNHH một thành viên.
10-2020Công ty Gelex Electric mua lại phần vốn của Toyota Tsusho và Furukawa Electric Co. Công ty CFT trở thành Công ty TNHH hai thành viên là Gelex và Gelex Electric.
08-2009Đầu tư dây chuyền sx dây đồng tráng thiếc
09-2008Đăng ký lại theo Luật Đầu tư 2005, CFT là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 2 thành viên trở lên
09-2007Tổng Công ty Thiết bị điện VN (GELEX) là thành viên góp vốn thay thế CADIVI
04-2007Đầu tư máy kéo Breakdow #2
04-2003Đầu tư máy kéo dây nhỏ
10-2002TOYOTA TSUSHO CORPORATION là thành viên góp vốn sau khi nhận chuyển nhượng từ TOMEN CORPORATION,
08-2002Tăng thời hạn hoạt động lên 30 năm
04-2002Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO-9001
07-1999Đầu tư máy kéo Breakdow #1, SX dây 1.2mm đến 4.0 mm
15-06-1999Khai trương SCR line 54.000 tấn đồng Rod/năm
12-01-1998Khởi công xây dựng Nhá máy SCR
10-08-1997Đầu tư giai đoạn 2: Dây chuyển SCR
12-09-1996Khai trương Công ty giai đoạn 1 với dây chuyền Up-cast
05-08-1996Đăng ký hoạt động
27-05-1996Thành lập Công ty
  • Thành viên góp viên : CADIVI,  FURUKAWA,  TOMEN
  • Thời gian liên doanh : 20 năm